Hitte

Smelt… hitte… te warm om volzinnen typen… grammatica ook weg al helemaal… toetsen van klavier te warm om vingers op te leggen… nu in frigo kruipen… zucht… te warm om te slapen… te moe om niet te slapen… straks werkdag… nóg warmer… snurk… mqmfs,qmf n

Reageer!